El Alto

El Alto markanx
El Alto markanx jichhurutaw Pre Kinder ukhamaraki Kinder tuqinakan yatiqir wawanakar 200 Bs. payllañax qallantata, sasinaw arsuwayapxi.
El Alto markanx
El Alto markanx taqinis yäqatañapatakiw amtawinakax kunkañchayatani sawayapxiwa. Ukampis sapa mayniw lurawinitana ukax yäqatañap amtapxi.
El Alto markanx
El Alto markanx, nayra awicha achachilanakasax phust'awinakap jaytawayapxistu, ukanak amthapiñatakix amtawinakaw phuqhayata, sasaw qhananchawayapxi.
El Alto markanx
El Alto markanx aka urunakanx jan juk'amp ñanqhachawinak utjañapatakiw yatiqañ utanakar purisinx iwxt'ata, sasinaw yatiyawayapjixa.
El Alto markanx
El Alto markanx Tribunal de Honor Federación de Juntas Vecinales tuqinkirinakax irptatakiskiw, sasaw arsusiwayapxi.
El Alto markanx
El Alto markanx Hospital Gremial qullañ uta utjañap mayipxi, ukhaman Gremiales jupanakax yanapatapxañapataki, sasaw arsusipxi.
El Alto markanx
El Alto markanx Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana tuqinkirinakax Operativos ukanakampix saratatakiskiw, sasinaw qhananchapxi.
El Alto markanx
El Alto markanx jutir phaxsin Hospital Oncológico del Sur sata qullañ uta luqtañ amtapxi, ukhaman markachirinakax ukan qullt'ayasipxañapataki.
El Alto markanx
El Alto markanx khitinakatix Distirto 7 tuqin qamasirinakax mayiwinakapar mä pita ist'atañap mayipxi, jan ukax kunayman unxtasiwinakampiw sarantataspa, sawayapxiwa.
El Alto markanx
El Alto markanx aka jutir urunakanx mä qhathuw wakichata, ukanx k'umar amtarjam achuyat ch'uxña achunakaw uñacht'ayatani, sawayapxiwa.

Páginas