El Alto markanx coronavirus sata ñanqha usur thurkatañatakix fumigación

El Alto

El Alto markanx coronavirus sata ñanqha usur thurkatañatakix fumigación

Aka markanx irpirinakax ñanqha usu coronavirus ukar thurkatañatakix wali ch'amampiw fumigación ukanakampi phuqhata sapxaraki. Ukhamata una usur saykatañataki, jani  kuna piykatawinakas utjañapataki.

 

Ukampis fumigación ukampix alxañ tuqiwjanakana, walja jaqi sarnaqañawjanakana ukatx jichhurus pallapallanakan irnaqañ utapax jikxataski ukawjanakanaw phuqhapxi. Ukhamax irnaqatakiskaniw sawayapxiwa.